Volejte: +420 776 743 313 nebo +420 602 775 950

Email: info@ecozon.cz

Po - Pá: 8:00 - 18:00

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ecozon.cz. Dále blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Karel Pazdera, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), neupravené obchodními podmínkami. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Definování pojmů

Prodávajícím je Karel Pazdera, se sídlem Polská 398/48a, areál SI, 779 00 Olomouc; IČ: 12674231, DIČ: CZ6303121143, jak je zapsáno pro příslušný úřad podle paragrafu 71 odst. 2 živnostenského zákona, kterým je Magistrát města Olomouce. Karel Pazdera jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující je zákazníkem našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující jako spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není:

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídky), v případě kupujícího – spotřebitele, je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a následným přijetím objednávky dodavatelem. Informativním e-mailem dodavatel neprodleně potvrdí toto přijetí objednávky na zadaný e-mail kupujícímu, toto potvrzení však nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklá smlouva (včetně dohodnuté ceny) může být měněna nebo rušena pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupujícímu má možnost zkontrolovat a měnit údaje před zasláním závazné objednávky prodávajícímu, které do objednávky vložil. Dále má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Na závěr kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

V případě, že kupujícím není spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem kupujícímu.

U uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je obeznámen s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a souhlasí s nimi. Před vlastním provedením objednávky má kupující možnost se seznámit se všemi obchodními podmínky i reklamačním řádem, na které je dostatečně upozorňován.

Pro vyřízení reklamace je běh lhůty pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady nezbytné pro vyřízení reklamace (např. části zboží, jiných podkladů apod.). Doplnění podkladů od kupujícího je prodávající povinen si vyžádat v nejkratší možném termínu. Od tohoto data až do doručení vyžádaných podkladů kupujícím je tato lhůta pozastavena.

Před uzavřením kupní smlouvy si prodávající mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto situacích:

Záloha – na některé vybrané speciální položky z našeho sortimentu může být požadována finanční záloha předem ve výši 40 % z kupní ceny. Pokud se tak stane, budete o této skutečnosti informování e-mailem po odeslání objednávky. Veškeré potřebné informace k úhradě zálohy budou uvedeny v tomto mailu.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti obou smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající zodpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vadu a především, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

Právo na zrušení objednávky si prodávající vyhrazuje u zboží označeného pod pojmem „momentálně nedostupné“. Jestliže zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem či se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje, prodávající informuje zákazníka o této situaci. V případě, že byla již část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Při uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti zákazníka je možno osobní údaje odstranit z databáze. Tyti osobní údaje zákazníků jsou proti zneužití plně zabezpečeny. Prodávající nepředává osobní údaje zákazníků žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kteří doručují zboží a osobní údaje zákazníků jsou jim předávány v minimálním rozsahu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které vznikly kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ecozon.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Na internetových stránkách prodávajícího tyto obchodní podmínky platí v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude-li to důvodem nemožnosti jejího uzavření. Svým nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně sjednáno jinak.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.5.2017